|
0 TUOTETTA
 

Ekolaatat

Ekolaatat

Kaakelikeskus kerää tälle internetsivulle ajankohtaista tietoa keraamisten laattojen ympäristöystävällisyydestä. Sivulta löytyy yleistietoa keraamisista laatoista ja ajankohtaista tietoa Kaakelikeskuksen edustamien laattavalmistajien toimista kestävän kehityksen hyväksi.

Keraamisten laatat ekologisena rakennusmateriaalina

Tulevaisuuden rakentamisessa arkkitehtuurin pääpaino on ihmisten ja luonnon hyvinvointia edistävissä tiloissa. Keraaminen laatta on myös tulevaisuuden lattia- ja seinämateriaalina suosittu sen kestävyyden, pitkän elinkaaren ja kehittyneiden valmistusmenetelmien vuoksi.

Verrattuna moniin muihin kotien pintamateriaaleihin, keraaminen laatta on kestävä valinta. Rakennusten keskimääräinen eliniänodote on vähintään 50 vuotta, jonka aikana ne remontoidaan ainakin pariin otteeseen. Tämä ei ole ympäristölle erityisen edullista, jos kodin materiaaleina on käytetty esimerkiksi muovimattoa. Keraaminen laatta päätyy elinkaarensa päätteeksi takaisin maaperään täyttömaana tai rakennusjätteenä, eikä siitä liukene ympäristölle haitallisia aineita.

Keraamisen laatta muodostuu savi- tai kivimassasta. Yhdistettynä mineraalien, tulen ja veden kanssa saadaan aikaan hyvin kestävä tuote, jonka elinkaari voi ulottua jopa pidemmälle, kuin rakennuksen odotettu elinikä. Kun laatan muotoilu on mietitty rakennuksen henkeen ja asukkaille sopivaksi, siitä ei haluta luopua remonttienkaan aikana.
 

Lue lisää

Tehtaiden sertifikaatit

Kaakelikeskus seuraa tiiviisti miten tehtaat uusiutuvat ja toteuttavat valmistusmenetelmiään ekologisesti kestävällä tavalla. Oheisesta taulukosta (Excel-tiedosto) pääset tutustumaan ajankohtaiseen sertifikaattilistaukseen. Sertifikaattien tiedot löydät alta.

TUTUSTU EKOLOGISESTI TUOTETTUJEN TUOTTEIDEN LISTAAN

 EKOLOGISET TUOTTEET PÄIVITETTY 15.6.2016 (EXCEL-TIEDOSTO)

Yleistietoa ympäristösertifikaateista

Ecolabel

Ecolabel

Kohtaamme tätä nykyä monia ympäristöongelmia: ilmaston lämpeneminen, otsonikerroksen tuhoutuminen, jokien saastuminen, luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja kasvavat jätevuoret. Onneksi kuluttajat alkavat kuitenkin huomata, että he voivat käyttäytymisellään vaikuttaa myönteisesti ja auttaa aktiivisesti suojelemaan ympäristöä ostamalla tuotteita, jotka aiheuttavat vähemmän haittaa ympäristölle. Euroopan ympäristömerkkijärjestelmä on yksinkertainen tapa auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja tuotteita ostaessaan. Kukkatunnus tunnetaan kaikkialla Euroopassa ja se kattaa monia eri tuoteryhmiä. Tunnuksen avulla on helpompi tunnistaa ympäristöä vähemmän kuluttavat laatutuotteet.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kukkatunnuksesta on muodostunut tuotteille myönnettävä Euroopan laajuinen merkki, joka toimii yksinkertaisena ja täsmällisenä opastimena kuluttajille. Riippumattomat laitokset ovat tarkastaneet, että kaikki kukkatunnuksella varustetut tuotteet täyttävät tiukat ekologiset ja suorituskykyperusteet. Eri tuoteryhmiä on tällä hetkellä 23, ja jo yli 250 lupaa merkin käyttöön on myönnetty useille sadoille tuotteille. Euroopan ympäristömerkkiä hallinnoi Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunta (European Union Eco-labelling Board, EUEB) ja sitä tukevat Euroopan komissio sekä kaikki Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiot. Ympäristömerkintälautakuntaan kuuluu muun muassa teollisuuden, ympäristöjärjestöjen ja kuluttajajärjestöjen edustajia.

Ecolabel pähkinänkuoressa

- Eurooppalainen Ecolabel on vapaaehtoinen ympäristöselvitys
- Merkki, johon kuluttajat voivat luottaa
- Ecolabel ottaa huomioon koko tuotteen elinkaaren raakamateriaalista asti.
- Tuotantoon pyritään käyttämään mahdollisimman vähän energiaa.
- Tuotteessa ei saa olla ihmiselle tai ympäristölle haitallisia ainesosia.
- Tuotteen valmistuksessa on käytetty mahdollisimman vähän raaka-aineita.
- Tuotannossa pyritään vähäisiin vesi- ja ilmansaasteisiin.
- Tuotteita tuottavan yrityksen jätehuolto on kehittynyttä.
 

EMAS-järjestelmä (Eco Management and Audit Scheme)

EMAS-järjestelmä (Eco Management and Audit Scheme)

Toinen kansainvälinen ympäristöjärjestelmä on EMAS (The Eco-Management and Audit Scheme) –järjestelmä, joka perustuu EU:n EMAS-asetukseen (no. 761/2001). Järjestelmään voivat liittyä kaikki EU- ja ETA -jäsenmaissa toimivat yritykset. EMAS-merkintä on voimassa koko Euroopan alueella.

Erot Iso-järjestelmään

Erona ISO-järjestelmään on EMAS-järjestelmän vaatima julkinen ympäristöselonteko. Periaatteessa se vastaa yritysten ympäristöraporttia, mutta sille on saatava akkreditoidun todentajan vahvistus. Toinen ero on lakivaatimuksissa, joissa EMAS-järjestelmä vaatii ympäristölainsäädännön noudattamista, mutta ISO-järjestelmässä riittävät menettelytavat, joilla lain vaatimuksiin tietyn ajan kuluttua päästään. Kolmantena erona voidaan pitää ympäristökatselmusta, jonka EMAS-järjestelmä vaatii suoritettavaksi, mutta ISO-järjestelmä antaa vain suosituksen (www.vyh.fi). Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan EMAS-järjestelmän piirissä olleilla yrityksillä oli ympäristönsuojelun taso korkeampi kuin ISO 14001-sertifioiduilla yrityksillä.

Merkin käyttöoikeus on määräaikaista, kerrallaan oikeuden saa 2-3 vuodeksi. EMAS-järjestelmän tunnettavuus ei ole samaa luokkaa, kuin esimerkiksi ISO 14001-järjestelmän. Ympäristönsuojelun taso on kuitenkin EMAS-järjestelmässä korkea muihin ympäristömerkkeihin verrattuna.
EMAS-järjestelmä pähkinänkuoressa

- EU:n laatima kestävän kehityksen ja luonnon kannalta ennaltaehkäisevän toiminnan järjestelmä.
- EMAS on vapaaehtoinen ekologinen toimintatapa
- Yritys sitoutuu jatkuvaan kehitystoimintaan ekologisen toimintatavan kehittämiseksi
- Vaatii sisäisen valvonnan ja kehitystoiminnan
- yritys voi esimerkiksi laatia jatkuvasti selontekoja uusiutuvista toimintatavoistaan (kts. Iris Ceramica)
- yritys sitoutuu noudattamaan oman maansa ympäristömääräyksiä.
- Esimerkiksi laattatehtaalla Emas-järjestelmä tarkoittaa seuraavien kriteerien täyttymistä:
  o tehtaalla on kehittynyt ilmanpuhdistustekniikka (ei haitallisia kemikaaleja ilmaan)
  o tehtaan toiminta on hyvin valvottu
  o teollisuusjäte kerätään talteen tai hävitetään kontrolloidusti
  o teollisessa prosessissa tuotettu vesi kierrätetään
  o sisätiloissa syntyvää ja ulos kantautuvaa äänen volyymiä valvontaan
  o henkilöstön ja tavarantoimittajien on sitouduttava ympäristöjärjestelmään
  o + yritys raportoi jatkuvasti kehitystoiminnastaan paikalliselle ympäristökeskukselle ja suurelle yleisölle
 

UNI EN ISO 14001 Ympäristösertifikaatti

UNI EN ISO 14001 Ympäristösertifikaatti

Vapaaehtoinen ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjärjestelmä, jossa yritykselle voidaan myöntää sertifikaatti, kun se on täyttänyt yritykselle asetetut vaatimukset. Ensimmäiseksi yrityksen on tehtävä kattava selvitys oman toimintansa ympäristövaikutuksista. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä omat ympäristötavoitteet ja etsiä keinot niiden saavuttamiseksi.

ISO-järjestelmä sisältää yritykselle laadittavan ympäristöpolitiikan, jossa yritys tuo julki yleiset ympäristötoimiensa pääperiaatteet ja tavoitteet. Suunnitteluvaiheessa arvioidaan yrityksen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja tehdään yksityiskohtainen suunnitelma vaikutusten minimoimiseksi. Suunnittelua seuraa toteuttaminen, joka sisältää vastuutuksen, koulutuksen, tiedottamisen, dokumentointisäännöt ja toimenpiteet sekä normaali- että poikkeustilanteissa. Järjestelmän toimivuutta mitataan ja arvioidaan sekä tarvittaessa sovelletaan uudelleen. Yrityksen johto suorittaa säännöllisesti katselmuksen, jossa tarkastetaan muun muassa lakisääteisten vaatimusten täyttyminen ja jatkuvan parantamisen turvaaminen. Sertifikaatin saadakseen on yrityksen toiminta auditoitava ulkopuolisen akkreditoidun tarkastajan toimesta. ISO-järjestelmän käyttöönotto on koko yritykselle vaativa ja aikaa vievä prosessi.

ISO 14001Ympäristösertifikaatti pähkinänkuoressa

- Saadakseen ympäristösertifikaatin, yritys on laatinut ympäristöjärjestelmän, jossa se sitoutuu vähentämään ympäristölle haitallisia vaikutuksia.
- Esimerkiksi laattatehtaalla ympäristösertifikaatti tarkoittaa seuraavien kriteerien täyttymistä:
   o tehtaalla on kehittynyt ilmanpuhdistustekniikka (ei haitallisia kemikaaleja ilmaan)
   o tehtaan toiminta on hyvin valvottu
   o teollisuusjäte kerätään talteen tai hävitetään kontrolloidusti
   o teollisessa prosessissa tuotettu vesi kierrätetään
   o sisätiloissa syntyvää ja ulos kantautuvaa äänen volyymiä valvontaan
   o henkilöstön ja tavarantoimittajien on sitouduttava ympäristöjärjestelmään
 

LEED-sertifikaatti

LEED-sertifikaatti

(Leadership in energy and Environmental Design)
LEED® on pohjoisamerikkalaista alkuperää oleva rakennusten suunnittelun, rakentamisen sekä käytön ja ylläpidon ympäristöluokitus. LEED on tällä hetkellä yksi harvoista maailmanlaajuisista rakennusten ympäristötehokkuuden sertifiointiluokituksista.
LEED-luokitus tähtää rakentamisen ja rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen, ja LEED-sertifioidut rakennukset käyttävätkin keskeisiä materiaaleja sekä resursseja tehokkaammin verrattuna tavallisiin rakennusmääräysten mukaisesti rakennettuihin rakennuksiin. LEED-sertifioidut rakennukset tähtäävät myös terveellisempien työympäristöjen kehittämiseen. On olemassa muitakin ympäristöluokituksia rakennuksille, mutta niistä suurin osa on kansallisia, LEEDiä suppeampia järjestelmiä.

LEED-ympäristöluokituksia myöntävät ja niiden käyttöä valvovat riippumattomat ulkoiset arvioijat U.S. Green Building Council (USGBC) -yhteisöstä.
USGBC on voittoa tavoittelematon organisaatio, jolla on visio ympäristön kannalta vastuullisesti toteutetusta rakennetusta ympäristöstä. Sen jäseninä on yrityksiä, urakoitsijoita, yliopistoja, julkisyhteisöjä ja muita yleishyödyllisiä yhteisöjä. USGBC on omistautunut ympäristövastuullisen rakentamisen edistämiseen ja alan toimijoiden tietoisuuden lisääntymiseen aiheesta LEED Green Building Rating System™-järjestelmän avulla.

LEEDin tavoitteena on
- määritellä ekotehokas rakennus laatimalla standardi, jolla asiaa mitataan
- edistää rakennuksen kokonaisvaltaista suunnittelua
- tuoda esille ympäristöjohtamista rakennusalalla
- kannustaa kilpailemaan ympäristötehokkuudella
- parantaa kuluttajien tietoisuutta ympäristötehokkaiden rakennusten eduista
- muokata kiinteistömarkkinoiden toimintaa ympäristötehokkaampaan suuntaan.

Leed pähkinänkuoressa

- rakennusten maailmanlaajuinen ympäristöluokitus
- rakennusmateriaalivalmistaja voi saada Leed-luokituksen omiin tuotteisiinsa, jolloin niitä voidaan käyttää ympäristöä kunnioittavasti tuotetuissa rakennuksissa.
- Myöntää Green Building Counsil
- Tuotteiden painosta 40% tulee olla kierrätettyä materiaalia

ANAB-sertifioidut tuotteet (Italia)

ANAB-sertifioidut tuotteet (Italia)

Sertifikaatin myöntää Italian kansallinen bioekologiseen rakentamiseen keskittynyt Associazione Nazionale per l'Architettura Bioecologica –järjestö. ANAB-sertifikaatti käytössä monilla Italialaisilla laattatehtailla.

ANAB-sertifikkaatti pähkinänkuoressa
 
- Anab-sertifikaatti myönnetään tuotteiden ympäristövaikutusten ja tuotantoprosessin ekologisuuden perusteella. Tuotteen koko elinkaari otetaan huomioon valmistuksesta pakkaamiseen ja tuotteiden huollosta pois heittämiseen asti).
 - Sertifikaatin saaneita tuotteita voidaan käyttää kestävän arkkitehtuurin kohteissa.
-  Sertifikaatin saaneiden tuotteiden valmistusprosessi kuluttaa mahdollisimman vähän luonnonvaroja ja energiaa
- Tuotteiden valmistuksessa käytetään luonnollisia ja/tai uusiutuvia materiaaleja.
- Tuotteet ovat ihmisille ja luonnolle vaarattomia koko elinkaarensa ajan.
- Tuotteiden valmistusprosessissa pyritään vähäisiin ilmanpäästöihin.

 
 
Tuotekuva / image type


Laattatyyppi / tile type


Soveltuvuus / suitability


 
Väri / color
 


Sivujen koot
x cm
 
Valitse:
ACIF TAVOLETTA
ACIF TRACCIA
ACR QUEBEC
AKT TILETRIM
ANTICA ANTIB
ANTICA GRIGIO
ANTICA HR
ANTICA INDIA
ANTICA MET
ANTICA ROCK
ANTICA SCHEGGE
ANTICA VINTAGE
ANTICA WEST
APE AGUAS
APE ALYA
APE ARK
APE ARTISAN
APE BALANCE
APE BOORDI
APE BREEZE
APE CALACATTA
APE CELINA
APE CHEVRON
APE CHEYENNE
APE CONCORDE
APE DAMAS
APE DANCE
APE DECOR
APE DIAMOND
APE DOMECQ
APE DORIAN
APE DRACH
APE DUBAI
APE ECO
APE ELISA
APE ETERNIA
APE EXPERIEN
APE FIESTA
APE FLAMENCO
APE FLORIAN
APE FUNNY
APE GEORGIA
APE GLASS
APE GRUNGE
APE GUGGENH
APE HELSINKI
APE ICE
APE INSPIRATION
APE JAWA
APE JAZZ
APE KALAHARY
APE LOUNGE
APE LOUVRE
APE LUCE
APE LUGANO
APE LUNA
APE MALLORCA
APE MARLO
APE MARM
APE MAT
APE MATERIA
APE MELBOURNE
APE MERKY
APE MICHIGANO
APE MONTBLANC
APE MOSAIC
APE MURO
APE NACAR
APE NATURE
APE NORTH
APE OBAMA
APE ONICE
APE ONIX
APE PIETRA
APE PLANET 1(PLANETAS)
APE PLANET 2 (ESTRELLAS)
APE PLATINO
APE PLITVICE
APE PORC
APE PURITY
APE QUEBEC
APE RAFAELA
APE REKA
APE ROTTERDAM
APE SAN JUAN
APE SANDY
APE SARINA
APE SARKO
APE SEVILLA
APE SOFT
APE SOGNO
APE SOTILE
APE SPUTNIK
APE STAR
APE STARBOORDI
APE STICK
APE TEMPO
APE THASSOS
APE THIS
APE TUSCANY
APE VELVET
APE VIENA
APE VITA
APE WALLABY
APOLLO PLASTER
APOLO AQUA
APOLO BLUR
APOLO FANCY
APOLO HOME
APOLO LUX
APOLO MONJARDINO
APOLO MOSAIC
APOLO ONDA
APOLO SAHARA
APOLO SPOONY
APOLO SPOT
APOLO WHITE
APR ABILENE
APR ACOUSTIC
APR ACTIVE
APR ADOBE
APR ANGEL
APR ANTICA
APR ARTEMISA
APR BABILONIA
APR BLADE
APR CARPET
APR CIVES
APR DARIEN
APR DRAW
APR FELSICO
APR G-STONE
APR IDOLE
APR IPAN
APR KEIMA
APR LATTICE
APR LAYER
APR LIBERTY
APR LOGIC
APR MELIBEA
APR MINE
APR MONTI
APR OKAIDO
APR SINCRO
APR STRIPES
APR TANDIL
APR TEX
APR TICAL
APR TULIA
APR VALIRA
APR VALLTER
APR WOOD
APR YACARE
APR YUTE
APR ZOE
ARE MATT
ARIS RST
ARMON BIANCO
ARMON URANO
ARS BELFORTE
ARS FIORDIM
ARS GEO
ARS PIETRE
ARS STARDUST
ASCOT DIVINA
AVI SERENA
AZ ANETO
AZ CREMA
AZ ETHNIC
AZ GARONA
AZ LAROSSA
AZ LOFT
AZ MEDI
AZ OXIDE
AZ SAGUNTO
AZ SCAVOS
AZ SILK
AZ TAMPICO
AZ TUCAN
BALL CHIPRE
BALL DLT
BALL GRESB
BALL KIOS
BALL LT
BALL STONBRIK
BALL V
BAY BAY
BCR PIETRA
BMS GROUND
BMS GROUND ON DOTS
BOXER ALUGHISA
BOXER CMN04
BOXER METAMAT
BW BOT
BW GL-09001
BW GL-11002
BW GL-2536
BW KA
BW KA-1080
BW KA-122
BW MA-09003
CASE GRUNDE
CDR ABS
CDR CHAKRA
CDR CHIC
CDR SASSI
CDR THESI
CDR TIFFANY
CDR VENEZIA
COLLI MOOD
CRM PROV
CRT ALVOR
CRT APPIA
CRT BRANCO
CRT GARDA
CRT KLIN
CRT LONDON
CRT LORD
CRT METRO
CRT PIETRA
CRT REV
CRT SLATE
CRT XISTUS
DADO AROMA
DADO CROMATICA
DADO D03
DADO IL NOV
DADO LIST
DADO LUCE
DADO MING
DADO NEWS
DADO NF
DADO NV
DADO ROCK
DADO ROSM
DADO SILK
DADO SL
DADO SPRING
DADO SUGAR
DEC COUNTRY
DEC DEVON
DEC FIORE
DEC GLASGOW
DEC GLITTER
DEC IBERO
DEC LIST
DEC STRUTTURA
DEL METALICA
DEL PILLOW
DEL PIZARRA
DEL SURFACE
DOM ABSOLUTE
DOM ANYA
DOM BRANCO
DOM BUXY
DOM BYZANTINE
DOM CONC
DOM CRISTAL
DOM EVOLUTION
DOM GARLAND
DOM ILUSTRE
DOM NEWSTREET
DOM PISANINO
DOM SAN MARCO
DOM TITAN
DOM TREES
DOMUS CIMENTO
DOMUS TERRA
DOT EMP
DOT HELSINKI
DOT JURA
DOT LA PIETRA
DOT LA SPEZIA
DOT LUGANO
DOT OSLO
DOT PIAGGIO
DOT QUADRO
DOT RITA
DOT SAANA
DOT SAINTES
DOT SATIN
DOT SILK
DOT TINA
DOT TRINITY
DOT WHITE
DREAM WHITE
DUNE LONDON
DURA NUVOLA
DYF CANYETA
DYF KYNÄB
EASYKER CUBIC
EASYKER GALLERY
EBRU HELSINKI
EBRU SATEN
EBRU STRIPE
EC 2
EC 30
EC 9X
EC BRICKDESIGN
EC D
EC ECO
EC K
EC KOTTOBRICK
EC LS16
EC LV
EC MAXIMA
EC MILESTONE
EC ML
EC MV
EC NB
EC ON
EC P1
EC P9
EC PK
EC PT
EC R
EC SB
EC SILVER
EC SR
EC STONEBOX
EC Z
EC ZC
EC ZT
EC ZX
ECO COOPER
ECOP LAJA
ECOP LARDILLO
ECOP MONTE PANEL
ECOP VIEJO
EFG CORTON
EFG CREMA
EFG DELFIN
EFG PIERRE
EFG PIETRA
EFG VUOLUKIVI
EGE ASTRA
EGE ATLANTIC
EGE BRILL
EGE CEMENT
EGE CRONOS
EGE DESIRE
EGE DIANA
EGE ESSENCE
EGE EVO
EGE GARDA
EGE GEORGIA
EGE HONG KONG
EGE IINA
EGE JARDIN
EGE JAZZ
EGE KATYA
EGE MATT
EGE MOSA
EGE NAT
EGE OPULENTO
EGE PASTEL
EGE PIETRA
EGE PLAYFUL
EGE RAIN
EGE RAINFOREST
EGE RIVIERA
EGE SAFARI
EGE SARD
EGE SCALA
EGE SPECKLE
EGE VENETZIA
EL MIJA ESTROMBOLI
EL MIJA EVORA
EL MIJA FOBOS
EL MIJA RV Z
EMAC N ESCOCIA
EMAC N-ESCUADRA
EMAC NOVOBISEL
EMAC NOVOCANTO
EMAC NOVOJUNTA
EMAC NOVOLISTEL
EMAC NOVOLISTEL 3
EMAC NOVOLISTEL 3 LISTA
EMAC NOVONIVEL
EMAC NOVONIVEL 3
EMAC NOVOPELDANO
EMAC NOVOSEPARA 5
EMAC NOVOSUELO
EMAUX AG
EMAUX AG26
EMAUX AL
EMAUX LC
ES BAMBOLA
ES BEA-1
ES BEA-2
ES CARIBA
ES COIMBRA
ES DUNE
ES ESPIGA
ES KYNÄB
ES L-3
ES LATTIABOORDI
ES LUCCA
ES LYON
ES MARTA
ES MEDITERRANEO
ES MENORCA
ES MODENA
ES PRAGA
ES T
ES TERRA
ES TREVI
ESP AA ANDREA
ESP AA ARGOS
ESP AA AZORES
ESP AA BLANCO E
ESP AA BRILLO
ESP AA CARLA
ESP AA COSMOS
ESP AA INDIANA
ESP AA KARINA
ESP AA LIST
ESP AA MADERA
ESP AA MALLORCA
ESP AA MATE
ESP AA MELANI
ESP AA MONTANA
ESP AA MYKONOS
ESP AA NEBRASKA
ESP AA NEVADA
ESP AA OREGON
ESP AA OREGON-NEBRASKA
ESP AA PINO
ESP AA RAYA
ESP AA RELIEVE
ESP AA SALTILLO
ESP AA TACO
ESP AA TERRA S
ESP AA TOLEDO
ESP AA TOSCANA
EZ 3645A
EZ COCTAIL
EZ FUME
EZ IRIS
EZ LISA
EZ METAL
EZ MEZCLA
EZ MIX
EZ SPACE
EZ ZEN
FDC EVOQUE
FDC HBQ
FDC HMC11
FDC HNT10
FDC PL
FDC SIGNORIE
FDC SL 71
FIOR STEEL
FLOOR LISC
FSM RAL
GAMBARELLI GOLDEN
GDB BREDALAVA
GFORES ALHAMBRA
GIG CONCRETE
GMB CANDY
HABIT MOON
HABIT SUN
HDC B
HDC BLANCO
HDC MICRO
HDC NILO
HDC VULCANO
HLC LOFT
HP HKM-1508
ILMO GCF01
ILMO GCF04
ILMO GCF15
ILMO GVL04
ILMO PIETRE
IMPR ESKO
IMPR I MARMI
IMPR MARMO D
IMPR MINER
IMPR NO4
IMPR PIETRE
IMPR RHUS
IMPR SANDS
IMPR SQUARE
IMPR STONE
IMPR STONE D
IMPR STONE MIX
IMPR WE
IMPRONTA BASALTO
IMPRONTA QUARZITE
IMSO ARDESIA
IMSO CARGO
IMSO DESIGN
IMSO ECOTIMBER
IMSO GRAFITE
IMSO OLIMPO
IMSO TECHNO
IMSO TK
INTER ARTIC
INTER BLACK
INTER CAPRI
INTER CEMENTI
INTER DOMUS
INTER DOUBLE
INTER FLAGSTONE
INTER KENYA
INTER MALLA
INTER MINI
INTER OXIDE
INTER PERLA
INTER ROUGH
INTER SNOW
INTER STRATO
INTER STRIPES
INTER Z-BRICK
ITG LAPILLI
ITG STONE
KAI MARBELLA
KAI SP
KAI VOGUE
KAKE CARRARA
KAKE COLOUR
KAKE HARMONIA
KAKE HOLOGRAM
KAKE NATURA
KAKE RKL
KAKE RKL NATURA
KAKE RUSTICO
KAKE SETA
KAKE STONE
KAKE VINTAGE
KALE ONTARIO
KALE WHITE
KEOPE BACK
KEOPE DES
KEOPE INDEX
KEOPE LANGHE
KEOPE LINK
KEOPE PIAZZE ROM
KEOPE PIETRA DI
KEOPE QUARZI
KEOPE THERMAE
KM BLACK
KM COPPER
KM ESTA-024
KM GL
KM GLASS
KM KA
KM LMT-922
KM MIX
KM MT
KM RIVERSIDE
KM ROX
KM ZAHNA
KTC 1025
KTC 1030
LAB GRANITY
LUNA ELEGANCE
LUNA SHAPE
MAGNA ANTIQUE
MAGNA CIRCLE
MAGNA GAUDI
MAGNA PERFECTION
MAGNA POWER
MAGNA STRIPE
MC AROMI
MC CASALI
MC CIO
MC COLORE
MC EKOS
MC ES
MC EVOLUTION
MC FAZENDA
MC FORMELLE
MC LOFT
MC ORI
MC PHI
MC POL
MC REA
MC STORIE
MC TEMPLI
MC TERRA
MC VILLA
MC WHY
MDS A-CGL06
MDS A-MGL08
MDS A-MST08
MOL VALK
MOMA EASY
MON MADREPERLA
MON MAR
MOSA ACQUARIS
MOSA METALICA
MOSA NACARE
MOSA PANDORA
NOVO LISTELLO
NOVO MALLA
NOVO MULTIC
NOVO SINFIN
NOVO TACO
NX MOSA
OMNI HEXAVE
PAR NATUR
PART PIZARRA
PERON FROZEN
PERON FS
PERON STUDDED
PGS ABSOLUTE
PGS FAST
PGS HEART
PGS MEDITER
PGS QUARZI
PIEMME ALBA
PIEMME ANTICA
PIEMME ATEL
PIEMME CHARM
PIEMME CRYSTAL
PIEMME DEFILE
PIEMME DIAMO
PIEMME FASH
PIEMME INOX
PIEMME MARMI
PIEMME MODER
PIEMME NUAN
PIEMME PALM
PIEMME PAPIRUM
PIEMME SATIN
PIEMME STYLE
PIEMME TRENDY
PIEMME TRES
PLANA AMBOICE
PLANA ANDUIN
PLANA ARTEC
PLANA ASPEN
PLANA BALANEE
PLANA CLEVELAND
PLANA DAGOBAH
PLANA DINAMO
PLANA FLANDES
PLANA HORTON
PLANA IPANEMA
PLANA LIQUID
PLANA WEEZER
PROJECER GLOSSY
PROJECER MATT
RECER AZULEJO
RECER BRANCO
RECER CONFORT
RECER COTTO
RECER INFIN
RECER MATE
RECER MODUS
RECER TIME
REX MOSA
RHS GRAFFITI
SAIME LUSERNA
SCAN FUME
SCAN MOSA
SCANDI CEMENTINE
SCANDI COTTON
SCANDI TERRA
SEDIN FORM
SEDIN UNI
SEDIN VESTA
SEDIN WHITE
SENIO DARK ROSE
SERA ANTICA
SERA CLOUD
SERA FOSSIL
SERA HAVANNA
SERA MEL
SERA MOLD
SERA ROCK
SERA SLATE
SERA SPECTRA
SERA VOLCANO
SERE VINTAGE
SETTE BOUDOIR
SETTE CANVAS
SETTE COBRA
SETTE CONCRETA
SETTE CROCO
SETTE FONDI
SETTE GIUNKO
SETTE IT
SETTE LEO
SETTE LM
SETTE MAYA
SETTE OPIUM
SETTE PEBBLES
SETTE WOOD
SIC R 5003
SIC R 5004
SIC R 5801
SIN FIORDO
SOLE FUME
STR TERRA
STU CLASSICA
STU MOSA
STU ROSONE MARMO
TEMPRA LIVING
TEMPRA RED
TENA BRONZE
TMF AMST
TMF BARCEL
TMF LONDON
TMF PARIS
TODA PALAZ
UMI MOSA
UNI BOARD
UNI COLORS
UNI FOREST
UNI GLAMOUR
UNI ICON
UNI LUXORY
UNI MATERIAE
UNI NAT
UNI QUARZITE
VAL ARDESIA
VAL PIETRA
VOGUE BIANCO
VOGUE CR
VOGUE IN
VOGUE RF
VOGUE TR
VOGUE WK
Tuotesarja / product series
 


 
 


Vapaa haku


Piilota boordit ja kuvalaatat


Tuotekuva / image type


Laattatyyppi / tile type


Soveltuvuus / suitability


 
Väri / color
 


Värivaihtelu / color variation


Kovuus / hardness
 


Kiilto / surface reflection
 


Rektifioitu / rectified
 


Moduulikoko / module size
 


 


 
 
Yksikkö / Unit
  


 


Valitse:
ACIF TAVOLETTA
ACIF TRACCIA
ACR QUEBEC
AKT TILETRIM
ANTICA ANTIB
ANTICA GRIGIO
ANTICA HR
ANTICA INDIA
ANTICA MET
ANTICA ROCK
ANTICA SCHEGGE
ANTICA VINTAGE
ANTICA WEST
APE AGUAS
APE ALYA
APE ARK
APE ARTISAN
APE BALANCE
APE BOORDI
APE BREEZE
APE CALACATTA
APE CELINA
APE CHEVRON
APE CHEYENNE
APE CONCORDE
APE DAMAS
APE DANCE
APE DECOR
APE DIAMOND
APE DOMECQ
APE DORIAN
APE DRACH
APE DUBAI
APE ECO
APE ELISA
APE ETERNIA
APE EXPERIEN
APE FIESTA
APE FLAMENCO
APE FLORIAN
APE FUNNY
APE GEORGIA
APE GLASS
APE GRUNGE
APE GUGGENH
APE HELSINKI
APE ICE
APE INSPIRATION
APE JAWA
APE JAZZ
APE KALAHARY
APE LOUNGE
APE LOUVRE
APE LUCE
APE LUGANO
APE LUNA
APE MALLORCA
APE MARLO
APE MARM
APE MAT
APE MATERIA
APE MELBOURNE
APE MERKY
APE MICHIGANO
APE MONTBLANC
APE MOSAIC
APE MURO
APE NACAR
APE NATURE
APE NORTH
APE OBAMA
APE ONICE
APE ONIX
APE PIETRA
APE PLANET 1(PLANETAS)
APE PLANET 2 (ESTRELLAS)
APE PLATINO
APE PLITVICE
APE PORC
APE PURITY
APE QUEBEC
APE RAFAELA
APE REKA
APE ROTTERDAM
APE SAN JUAN
APE SANDY
APE SARINA
APE SARKO
APE SEVILLA
APE SOFT
APE SOGNO
APE SOTILE
APE SPUTNIK
APE STAR
APE STARBOORDI
APE STICK
APE TEMPO
APE THASSOS
APE THIS
APE TUSCANY
APE VELVET
APE VIENA
APE VITA
APE WALLABY
APOLLO PLASTER
APOLO AQUA
APOLO BLUR
APOLO FANCY
APOLO HOME
APOLO LUX
APOLO MONJARDINO
APOLO MOSAIC
APOLO ONDA
APOLO SAHARA
APOLO SPOONY
APOLO SPOT
APOLO WHITE
APR ABILENE
APR ACOUSTIC
APR ACTIVE
APR ADOBE
APR ANGEL
APR ANTICA
APR ARTEMISA
APR BABILONIA
APR BLADE
APR CARPET
APR CIVES
APR DARIEN
APR DRAW
APR FELSICO
APR G-STONE
APR IDOLE
APR IPAN
APR KEIMA
APR LATTICE
APR LAYER
APR LIBERTY
APR LOGIC
APR MELIBEA
APR MINE
APR MONTI
APR OKAIDO
APR SINCRO
APR STRIPES
APR TANDIL
APR TEX
APR TICAL
APR TULIA
APR VALIRA
APR VALLTER
APR WOOD
APR YACARE
APR YUTE
APR ZOE
ARE MATT
ARIS RST
ARMON BIANCO
ARMON URANO
ARS BELFORTE
ARS FIORDIM
ARS GEO
ARS PIETRE
ARS STARDUST
ASCOT DIVINA
AVI SERENA
AZ ANETO
AZ CREMA
AZ ETHNIC
AZ GARONA
AZ LAROSSA
AZ LOFT
AZ MEDI
AZ OXIDE
AZ SAGUNTO
AZ SCAVOS
AZ SILK
AZ TAMPICO
AZ TUCAN
BALL CHIPRE
BALL DLT
BALL GRESB
BALL KIOS
BALL LT
BALL STONBRIK
BALL V
BAY BAY
BCR PIETRA
BMS GROUND
BMS GROUND ON DOTS
BOXER ALUGHISA
BOXER CMN04
BOXER METAMAT
BW BOT
BW GL-09001
BW GL-11002
BW GL-2536
BW KA
BW KA-1080
BW KA-122
BW MA-09003
CASE GRUNDE
CDR ABS
CDR CHAKRA
CDR CHIC
CDR SASSI
CDR THESI
CDR TIFFANY
CDR VENEZIA
COLLI MOOD
CRM PROV
CRT ALVOR
CRT APPIA
CRT BRANCO
CRT GARDA
CRT KLIN
CRT LONDON
CRT LORD
CRT METRO
CRT PIETRA
CRT REV
CRT SLATE
CRT XISTUS
DADO AROMA
DADO CROMATICA
DADO D03
DADO IL NOV
DADO LIST
DADO LUCE
DADO MING
DADO NEWS
DADO NF
DADO NV
DADO ROCK
DADO ROSM
DADO SILK
DADO SL
DADO SPRING
DADO SUGAR
DEC COUNTRY
DEC DEVON
DEC FIORE
DEC GLASGOW
DEC GLITTER
DEC IBERO
DEC LIST
DEC STRUTTURA
DEL METALICA
DEL PILLOW
DEL PIZARRA
DEL SURFACE
DOM ABSOLUTE
DOM ANYA
DOM BRANCO
DOM BUXY
DOM BYZANTINE
DOM CONC
DOM CRISTAL
DOM EVOLUTION
DOM GARLAND
DOM ILUSTRE
DOM NEWSTREET
DOM PISANINO
DOM SAN MARCO
DOM TITAN
DOM TREES
DOMUS CIMENTO
DOMUS TERRA
DOT EMP
DOT HELSINKI
DOT JURA
DOT LA PIETRA
DOT LA SPEZIA
DOT LUGANO
DOT OSLO
DOT PIAGGIO
DOT QUADRO
DOT RITA
DOT SAANA
DOT SAINTES
DOT SATIN
DOT SILK
DOT TINA
DOT TRINITY
DOT WHITE
DREAM WHITE
DUNE LONDON
DURA NUVOLA
DYF CANYETA
DYF KYNÄB
EASYKER CUBIC
EASYKER GALLERY
EBRU HELSINKI
EBRU SATEN
EBRU STRIPE
EC 2
EC 30
EC 9X
EC BRICKDESIGN
EC D
EC ECO
EC K
EC KOTTOBRICK
EC LS16
EC LV
EC MAXIMA
EC MILESTONE
EC ML
EC MV
EC NB
EC ON
EC P1
EC P9
EC PK
EC PT
EC R
EC SB
EC SILVER
EC SR
EC STONEBOX
EC Z
EC ZC
EC ZT
EC ZX
ECO COOPER
ECOP LAJA
ECOP LARDILLO
ECOP MONTE PANEL
ECOP VIEJO
EFG CORTON
EFG CREMA
EFG DELFIN
EFG PIERRE
EFG PIETRA
EFG VUOLUKIVI
EGE ASTRA
EGE ATLANTIC
EGE BRILL
EGE CEMENT
EGE CRONOS
EGE DESIRE
EGE DIANA
EGE ESSENCE
EGE EVO
EGE GARDA
EGE GEORGIA
EGE HONG KONG
EGE IINA
EGE JARDIN
EGE JAZZ
EGE KATYA
EGE MATT
EGE MOSA
EGE NAT
EGE OPULENTO
EGE PASTEL
EGE PIETRA
EGE PLAYFUL
EGE RAIN
EGE RAINFOREST
EGE RIVIERA
EGE SAFARI
EGE SARD
EGE SCALA
EGE SPECKLE
EGE VENETZIA
EL MIJA ESTROMBOLI
EL MIJA EVORA
EL MIJA FOBOS
EL MIJA RV Z
EMAC N ESCOCIA
EMAC N-ESCUADRA
EMAC NOVOBISEL
EMAC NOVOCANTO
EMAC NOVOJUNTA
EMAC NOVOLISTEL
EMAC NOVOLISTEL 3
EMAC NOVOLISTEL 3 LISTA
EMAC NOVONIVEL
EMAC NOVONIVEL 3
EMAC NOVOPELDANO
EMAC NOVOSEPARA 5
EMAC NOVOSUELO
EMAUX AG
EMAUX AG26
EMAUX AL
EMAUX LC
ES BAMBOLA
ES BEA-1
ES BEA-2
ES CARIBA
ES COIMBRA
ES DUNE
ES ESPIGA
ES KYNÄB
ES L-3
ES LATTIABOORDI
ES LUCCA
ES LYON
ES MARTA
ES MEDITERRANEO
ES MENORCA
ES MODENA
ES PRAGA
ES T
ES TERRA
ES TREVI
ESP AA ANDREA
ESP AA ARGOS
ESP AA AZORES
ESP AA BLANCO E
ESP AA BRILLO
ESP AA CARLA
ESP AA COSMOS
ESP AA INDIANA
ESP AA KARINA
ESP AA LIST
ESP AA MADERA
ESP AA MALLORCA
ESP AA MATE
ESP AA MELANI
ESP AA MONTANA
ESP AA MYKONOS
ESP AA NEBRASKA
ESP AA NEVADA
ESP AA OREGON
ESP AA OREGON-NEBRASKA
ESP AA PINO
ESP AA RAYA
ESP AA RELIEVE
ESP AA SALTILLO
ESP AA TACO
ESP AA TERRA S
ESP AA TOLEDO
ESP AA TOSCANA
EZ 3645A
EZ COCTAIL
EZ FUME
EZ IRIS
EZ LISA
EZ METAL
EZ MEZCLA
EZ MIX
EZ SPACE
EZ ZEN
FDC EVOQUE
FDC HBQ
FDC HMC11
FDC HNT10
FDC PL
FDC SIGNORIE
FDC SL 71
FIOR STEEL
FLOOR LISC
FSM RAL
GAMBARELLI GOLDEN
GDB BREDALAVA
GFORES ALHAMBRA
GIG CONCRETE
GMB CANDY
HABIT MOON
HABIT SUN
HDC B
HDC BLANCO
HDC MICRO
HDC NILO
HDC VULCANO
HLC LOFT
HP HKM-1508
ILMO GCF01
ILMO GCF04
ILMO GCF15
ILMO GVL04
ILMO PIETRE
IMPR ESKO
IMPR I MARMI
IMPR MARMO D
IMPR MINER
IMPR NO4
IMPR PIETRE
IMPR RHUS
IMPR SANDS
IMPR SQUARE
IMPR STONE
IMPR STONE D
IMPR STONE MIX
IMPR WE
IMPRONTA BASALTO
IMPRONTA QUARZITE
IMSO ARDESIA
IMSO CARGO
IMSO DESIGN
IMSO ECOTIMBER
IMSO GRAFITE
IMSO OLIMPO
IMSO TECHNO
IMSO TK
INTER ARTIC
INTER BLACK
INTER CAPRI
INTER CEMENTI
INTER DOMUS
INTER DOUBLE
INTER FLAGSTONE
INTER KENYA
INTER MALLA
INTER MINI
INTER OXIDE
INTER PERLA
INTER ROUGH
INTER SNOW
INTER STRATO
INTER STRIPES
INTER Z-BRICK
ITG LAPILLI
ITG STONE
KAI MARBELLA
KAI SP
KAI VOGUE
KAKE CARRARA
KAKE COLOUR
KAKE HARMONIA
KAKE HOLOGRAM
KAKE NATURA
KAKE RKL
KAKE RKL NATURA
KAKE RUSTICO
KAKE SETA
KAKE STONE
KAKE VINTAGE
KALE ONTARIO
KALE WHITE
KEOPE BACK
KEOPE DES
KEOPE INDEX
KEOPE LANGHE
KEOPE LINK
KEOPE PIAZZE ROM
KEOPE PIETRA DI
KEOPE QUARZI
KEOPE THERMAE
KM BLACK
KM COPPER
KM ESTA-024
KM GL
KM GLASS
KM KA
KM LMT-922
KM MIX
KM MT
KM RIVERSIDE
KM ROX
KM ZAHNA
KTC 1025
KTC 1030
LAB GRANITY
LUNA ELEGANCE
LUNA SHAPE
MAGNA ANTIQUE
MAGNA CIRCLE
MAGNA GAUDI
MAGNA PERFECTION
MAGNA POWER
MAGNA STRIPE
MC AROMI
MC CASALI
MC CIO
MC COLORE
MC EKOS
MC ES
MC EVOLUTION
MC FAZENDA
MC FORMELLE
MC LOFT
MC ORI
MC PHI
MC POL
MC REA
MC STORIE
MC TEMPLI
MC TERRA
MC VILLA
MC WHY
MDS A-CGL06
MDS A-MGL08
MDS A-MST08
MOL VALK
MOMA EASY
MON MADREPERLA
MON MAR
MOSA ACQUARIS
MOSA METALICA
MOSA NACARE
MOSA PANDORA
NOVO LISTELLO
NOVO MALLA
NOVO MULTIC
NOVO SINFIN
NOVO TACO
NX MOSA
OMNI HEXAVE
PAR NATUR
PART PIZARRA
PERON FROZEN
PERON FS
PERON STUDDED
PGS ABSOLUTE
PGS FAST
PGS HEART
PGS MEDITER
PGS QUARZI
PIEMME ALBA
PIEMME ANTICA
PIEMME ATEL
PIEMME CHARM
PIEMME CRYSTAL
PIEMME DEFILE
PIEMME DIAMO
PIEMME FASH
PIEMME INOX
PIEMME MARMI
PIEMME MODER
PIEMME NUAN
PIEMME PALM
PIEMME PAPIRUM
PIEMME SATIN
PIEMME STYLE
PIEMME TRENDY
PIEMME TRES
PLANA AMBOICE
PLANA ANDUIN
PLANA ARTEC
PLANA ASPEN
PLANA BALANEE
PLANA CLEVELAND
PLANA DAGOBAH
PLANA DINAMO
PLANA FLANDES
PLANA HORTON
PLANA IPANEMA
PLANA LIQUID
PLANA WEEZER
PROJECER GLOSSY
PROJECER MATT
RECER AZULEJO
RECER BRANCO
RECER CONFORT
RECER COTTO
RECER INFIN
RECER MATE
RECER MODUS
RECER TIME
REX MOSA
RHS GRAFFITI
SAIME LUSERNA
SCAN FUME
SCAN MOSA
SCANDI CEMENTINE
SCANDI COTTON
SCANDI TERRA
SEDIN FORM
SEDIN UNI
SEDIN VESTA
SEDIN WHITE
SENIO DARK ROSE
SERA ANTICA
SERA CLOUD
SERA FOSSIL
SERA HAVANNA
SERA MEL
SERA MOLD
SERA ROCK
SERA SLATE
SERA SPECTRA
SERA VOLCANO
SERE VINTAGE
SETTE BOUDOIR
SETTE CANVAS
SETTE COBRA
SETTE CONCRETA
SETTE CROCO
SETTE FONDI
SETTE GIUNKO
SETTE IT
SETTE LEO
SETTE LM
SETTE MAYA
SETTE OPIUM
SETTE PEBBLES
SETTE WOOD
SIC R 5003
SIC R 5004
SIC R 5801
SIN FIORDO
SOLE FUME
STR TERRA
STU CLASSICA
STU MOSA
STU ROSONE MARMO
TEMPRA LIVING
TEMPRA RED
TENA BRONZE
TMF AMST
TMF BARCEL
TMF LONDON
TMF PARIS
TODA PALAZ
UMI MOSA
UNI BOARD
UNI COLORS
UNI FOREST
UNI GLAMOUR
UNI ICON
UNI LUXORY
UNI MATERIAE
UNI NAT
UNI QUARZITE
VAL ARDESIA
VAL PIETRA
VOGUE BIANCO
VOGUE CR
VOGUE IN
VOGUE RF
VOGUE TR
VOGUE WK
Tuotesarja / product series
 
 


 


Paksuus / Thickness
- mm

Koko / Size
- cm

Sivujen koot / Side sizes
- cm
- cm
 
Lisätty kuvapankkiin / added to site

 
Tuotekoodi / product code


Vapaa haku / search


Piilota boordit ja kuvalaatat / hide decors

UUTISET